Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Teneinde voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een goed beeld te krijgen over hoe de diverse partijen staan voor een inclusieve samenleving is eind januari 2022 aan de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad van Heerlen onderstaande mail gestuurd:

Geachte heer/mevrouw,

In haar vergadering van 23 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Heerlen de Lokale Inclusie Agenda (LIA)  2020-2023 aangenomen. Met de start van deze agenda, welke is opgemaakt met de medewerking van de Cliëntenraad Gehandicapten en de MO adviesraad, geeft de gemeente gevolg aan het VN verdrag Handicap. Om het belang van inclusie nogmaals te onderstrepen heeft de Cliëntenraad en wethouder Adriane Keulen in september 2020 het manifest “ Iedereen doet mee ” ondertekend.

Ondertekening VNG- Manifest “Iedereen doet mee” in Heerlen door Adriane Keulen

Op dinsdag 12 oktober is een eerste evaluatie van de voortgang van de LIA geweest in het Royal theater in Heerlen. Tijdens deze bijeenkomst heeft wethouder Keulen de doelstelling uitgesproken om Heerlen in 2023 tot de meest toegankelijke stad van Nederland te maken, iets wat wij als Cliëntenraad alleen maar kunnen toejuichen.

Om dit doel te kunnen bereiken moet dit ook bewust zijn bij en onderschreven worden door alle politieke partijen in onze gemeente. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn wij  voornemens om in februari op onze website te vermelden op welke wijze de politieke partijen dit hebben opgenomen in hun partijprogramma.

Ons verzoek aan u is, om in een korte notitie te vermelden hoe uw partij denkt naar aanleiding van uw partijprogramma deze doelstelling te kunnen verwezenlijken. Ook vragen wij u om dit zodanig te doen dat ook laaggeschoolden dit kunnen begrijpen.

U kunt uw notitie of aan mij mailen aan:

wjcmsimons@gmail.com of

Info@clientenraad-gehandicapten-heerlen.nl

Namens alle mensen met een handicap reeds bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Wim Simons

Voorzitter Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen

Tot op heden hebben de volgende partijen gereageerd:

Ouderen Partij Heerlen

Voor iedereen moet Heerlen toegankelijk en bereikbaar zijn, er moet meer aandacht komen voor inwoners die een verstandelijke- of lichamelijke beperking hebben. Zij mogen niet aan de kant staan, maar verdienen aandacht en een gelijkwaardige plaats in de maatschappij.

Heerlen moet een volledig  inclusieve stad worden. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat onze stad, met al haar winkels,  bedrijven, voorzieningen en openbare ruimten toegankelijk is voor mensen, met welke beperking dan ook.

De OPH wil Heerlen dan ook voor het jaar 2024 de meest inclusieve en toegankelijk stad van Nederland maken. 

Concrete voorbeelden in dit kader zijn ….zo veel als mogelijk verwijderen van drempels, meer schone, openbare toiletten en voldoende zitplekken om uit te rusten, in de hele stad.

Stadspartij

De inwoners van onze gemeente die het moeilijk hebben, omdat zij niet zelf in hun inkomsten kunnen voorzien of anderszins hulp nodig hebben, moeten op de maximaal mogelijke ondersteuning van de gemeente kunnen rekenen. Hierbij is het een taak van de gemeente om toe te zien dat eenieder datgene krijgt waar recht op is. De Stadspartij vindt het belangrijk dat de zorgverlening consistent en voor iedereen uitlegbaar plaatsvindt. Hierbij dient de dienstverlening van uit de gemeente maximaal geënt te zijn op de klant, kantgericht denken en klantgerichte processen zijn een must. Dit dient regelmatig getoetst en geëvalueerd te worden. 
Uit bovenstaande mag blijken dat de Stadspartij het een primaire taak van de gemeente vindt dat iedereen maximaal deel kan nemen aan onze samenleving. Iedereen moet mee kunnen doen. De gemeente moet alles doen om dit mogelijk te maken.

Geachte heer Simons,

reeds meermaals nam ik deel aan een rondje stad: of met ‘verduistering voor de ogen’ of in rolstoel en/of met ‘loopbegeleiding’.

Je komt direct in een heel andere wereld terecht en ziet zeker dan het belang van goede toegankelijkheid voor iedereen.

Steeds weer beloven -en ondertussen (te) weinig verbeteren- werkt niet.

Goed blijven toetsen, geen onverwachte obstakels en vooral duidelijk beleid in de praktijk dat zorgt voor prima toegankelijkheid en rekening houden met.

Met hartelijke groeten,

Roel Leers

PvdA

De PvdA is van mening dat iedereen aan alles moet kunnen deelnemen. Of je nu
vrouw, man of transgender bent. Kunt lopen, in een rolstoel zit,  blind of doof bent.
Het gaat wat ons betreft dan over dat je overal welkom bent en binnen kunt komen.
Dus zo veel mogelijk drempelloos, in openbare gebouwen liften en rolstoel
toegankelijk toiletten. 
De liften moeten uitgerust zijn met brailleschrift en gesproken etage aanduiding.
Toegankelijkheid gaat niet alleen over fysieke toegang, het gaat dan ook over het
kunnen deelnemen aan bv sporten, theater of bioscoopbezoek. 
Zo hebben we bv in centrum van de stad en 5 tal parkeerplaatsen voor mensen met
een Gehandicapten Parkeer Kaart. Het nadeel is echter dat deze plekken na 12.00
uur niet meer bereikbaar zijn.
We zullen ook meer woning geschikt moeten maken voor mensen met een
beperking. Dat betekend dat je als je bv woning renoveert je een vlakke vloer douche
aanbrengt,
De deuren voldoende breed zijn (voor een standaard rolstoel), woningen
drempelloos worden opgeleverd. Dus levensloop bestendig. 
Om de leefbaarheid op peil te houden is het van groot belang dat er voorzieningen
zijn in de buurt. Zodat je niet te ver hoeft te reizen naar een bv een winkel voor je
dagelijkse boodschappen. 
Er zullen wat ons betreft ook voorziening getroffen moeten worden voor
mantelzorgers.  Bv een parkeerkaart om bij je zorgvragers in de buurt te kunnen
parkeren. 
Wat ons betreft hebben we in Heerlen al veel zaken goed op de rit, echter we zullen
op sommige onderdelen een stap je harder moeten lopen.

CDA

Hierbij de beloofde reactie over de inclusie agenda in het partijprogramma van het
CDA.

Het CDA Heerlen is een partij die midden in de samenleving staat, zo ook wat betreft
het inclusie beleid waarvan de onlangs helaas overleden John Erkens voormalig
CDA raadslid grondlegger was. In ons partijprogramma is er sprake van met name
het investeren in meer toegankelijkheid, worteldruk wordt op grote schaal aangepakt,
stoepen waar noodzakelijk verlaagd voor mensen die minder goed ter been zijn of in
een rolstoel zitten waarbij ook de toegang tot voorzieningen worden aangepast. Per
wijk wordt een plan gemaakt om dit aan te pakken. Denk hierbij ook aan het project
de positieve stad dat in diverse wijken wordt uitgerold.
Verder staan wij 100% achter de voortgang van de uitvoering van de lokale Inclusie
Agenda 2020-2023 en de in de raadsinformatiebrief van 28 september 2021
genoemde stand van zaken over de Inclusie agenda. Ambitie hierbij is en moet zijn,
dat iedereen in Heerlen tot zijn recht komt en dit ook te doen door onze eigen
organisatie en huisvesting “inclusie” in te richten.

Partij voor de Dieren

Volwaardig meedoen voor iedereen

Mensen zijn gelukkiger wanneer zij iets kunnen betekenen in de samenleving. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, functiebeperking, financiële situatie of leeftijd hun talenten kunnen ontplooien. Kern van het sociale beleid hoort te zijn: “Niets over ons, zonder ons”.

● Het marginaliseren en stigmatiseren van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke en/of verstandelijke gesteldheid, ook wel validisme genoemd, wordt serieus genomen als vorm van discriminatie.

● Heerlen bevordert de gelijke rechten van mensen met een beperking en zorgt ervoor dat het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap strikt wordt nageleefd. Toegang tot overheidsgebouwen en publieke voorzieningen zoals onderwijs, openbare instellingen, toiletten en openbaar vervoer wordt vanzelfsprekend voor iedereen. Zaken als ondertiteling van de raaduitzending, gebarentolken bij belangrijke gemeentelijke evenementen en rolstoelvriendelijke stoepen worden de norm.

● Openbare en publieke ruimtes worden, voor zover dit nog niet gerealiseerd is, optimaal toegankelijk voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking, voor mensen die snel overprikkeld raken en voor analfabeten en laaggeletterden. Heerlen heeft daarin nog veel obstakels te nemen.

● De gemeente investeert in laagdrempelige en goed bereikbare buurt- en dorpshuizen. ● Op verschillende plekken, zoals in grote publieke ruimtes, in parken en in het centrum, worden leenrollators en/of leenrolstoelen aangeboden

● Iedereen moet op een goed toegankelijke plek in de buurt zelfstandig zijn of haar stem kunnen uitbrengen bij verkiezingen.

● Heerlen investeert in signaleringsnetwerken per buurt of dorp om eenzaamheid, verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting op te sporen.

● De gemeente is ruimhartig in het toekennen van hulpmiddelen. Het gebruik en de toewijzing van parkeerplaatsen voor mensen met een beperking is gratis.

● Heerlen houdt bij beleidsontwikkeling rekening met burgers met een lichamelijke, psychische, visuele of auditieve aandoening. Daarbij maakt de gemeente structureel gebruik van checklists die helpen bij het vergroten van de bewustwording over en opnemen van deze inclusiviteit.

● Heerlen start projecten die jong en oud verbinden en creëert daarvoor een praathuis in de stad.

● Heerlen wordt ‘rolstoel-proof’ en bovendien beter toegankelijk voor doven en slechtzienden.

● Heerlen maakt busvervoer voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn betaalbaar, laagdrempelig en vier maal per maand gratis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.