Clientenraad Gehandicapten Heerlen is een door de gemeente erkende vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor alle mensen met een functiebeperking en/of chronisch zieken in de gemeente Heerlen.

 

De Clientenraad Gehandicapten Heerlen:

  • Behartigt bovenstaande statements in het belang van clienten via (on)gevraagd adviesrecht.
  • Bewerkstelligt dat belanghebbenden bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vanuit onafhankelijke positie optimaal betrokken te zijn bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het (mede) voor hen gevoerde gemeentelijk beleid.
  • Draagt bij aan de totstandkoming van het integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid gericht op het realiseren van volwaardig burgerschap en op het bieden van gelijke mogelijkheden aan mensen met een functiebeperking of chronische aandoening.
  • Inventariseert knelpunten en maakt zich sterk om daar oplossingen voor te vinden. Dit gebeurt door overleg met de WMO-Raad en met de gemeente Heerlen.
  • Zet zich in om mogelijkheden en kansen te creeren, zodat mensen met een functiebeperking en/of chronisch ziekte, volwaardig aan de Heerlense samenleving deel kunnen nemen.